Skip to main content
சூரா யூசுப் | நாள் 2
Muhiyadeen Jumuah Masjid, Dehiwala
Ash Sheikh Yahya (Falahi)

--------------------------------------------------

 

சூரா யூசுப் | நாள் 01
Muhiyadeen Jumuah Masjid, Dehiwala
Ash Sheikh Yahya (Falahi)

--------------------------------------------------

 

தப்ஸீர் - பாகம் 04
Muhiyyadeen Jumuah Masjid, Mayura Place, Colombo 06
ASh Sheikh Arkam Nooramith (Darul Uloom)

--------------------------------------------------

 

தப்ஸீர் - பாகம் 03
Muhiyyadeen Jumuah Masjid, Mayura Place, Colombo 06
ASh Sheikh Arkam Nooramith (Darul Uloom)

--------------------------------------------------

 

தப்ஸீர் - பாகம் 02
Muhiyyadeen Jumuah Masjid, Mayura Place, Colombo 06
ASh Sheikh Arkam Nooramith (Darul Uloom)

--------------------------------------------------

 

தப்ஸீர் - பாகம் 01
Muhiyyadeen Jumuah Masjid, Mayura Place, Colombo 06
ASh Sheikh Arkam Nooramith (Darul Uloom)

--------------------------------------------------

 

சூரா பத்ஹ்
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல்-காfப் (Part - 06 Final)
Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல்-காfப் (Part - 06)
Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல்-காfப் (Part - 05)
Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல்-காfப் (Part - 04)
Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல்-காfப் (Part - 03)
Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல்-காfப் (Part - 02)
Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல்-காfப் (Part - 01)
Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Love of Prophet Muhammed (PBUH)
Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அத்-தாரியாத்
Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அத்-தாரியாத்
Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அத்-தாரியாத்
Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அத்-தாரியாத்
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரதுன் நஜ்ம் (Part 4)
Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அர்ரஹமான் (Part 2)
Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அர்ரஹ்மான் (Part 1)
Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரதுல் வாகிஆ (Part 5)
Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரதுல் வாகிஆ (Part 4)
Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------