Skip to main content
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Dungannawa Jumuah Masjid, Nattandiya
Ash Sheikh Abdul Wajid Fairouz (Hafili)
Gazzali Jumuah Masjid, Badowita, Dehiwala
Ash Sheikh Akram (Madani) M.A (Hons)
Grand Jumuah Masjid, Hanwella
Ash Sheikh Aashik Abulhasan (Rashadi)
Town Jumuah Masjid, Avissawella
Ash Sheikh Abdul Khaliq (Deobandi)
Wellawatte Jumuah Masjid, Colombo 06
Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidi)
Minnan Jumuah Masjid, Dematagoda, Colombo 09